PROMIDŽBENI MATERIJAL IPA HRVATSKE SEKCIJE

Poštovana gospodo, dragi prijatelji!

Za potrebe promidžbe IPA Hrvatske Sekcije u prigodi domadih i međunarodnih aktivnosti za prigodne poklone među inim koriste se suveniri izgleda i dizajna prikazanih na fotografiji uz ovaj dopis,na web stranici i povremeno u IPA Reviji. Obzirom ima relativno velikog interesa među članstvom IPA Hrvatske Sekcije za nabavkom suvenirima za osobne potrebe, izvješdujem Vas da smo u mogudnosti pribaviti suvenire uz Vaše narudžbe u ograničenim količinama odmah, a ukoliko ima vedeg interesa za pojedinim vrstama suvenira, oni se mogu pribaviti od stalnih dobavljača u kratkom roku.
Narudžbu glede nabavke suvenira sekcije mogu ispostaviti isključivo IPA klubovi prema sekciji na e-mail igloeck@gmail.com a financijska riješidba za dostavljene suvenire izvršava se isključivo na IBAN sekcije nakon ispostavljene dostavnice-obračuna. SERVO PER AMIKECO!

Ovdje možete vidjeti promidžbene suvenire GALERIJA SUVENIRA

Predsjednik: Miljenko Vidak