NAKLADNIŠTVO

ANEKS UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI!

Ove, 2019. godine navršena je desetogodišnja suradnja poslovnog odnosa IPA Hrvatske Sekcije i IV Nakladništva. Nakon 10 godina suradnje na izdavačkom programu IPA Hrvatske Sekcije uz ugovoren poslovni odnos sa IV Nakladništvom dosegli smo pozamašnu razinu izdavaštva. Godišnja razina već trećeg izdanja produkata IPA Hrvatske Sekcije doseže do 160 000 primjeraka brošura sa sigurnosnim temama, prometne bojanke za djecu, IPA Revije i džepnog kalendara aktivnosti sekcije.

Program izdavaštva IPA Hrvatske Sekcije uz angažman stručnjaka za pojedina područja sa sigurnosnim temama, objedinio je pojedince, gospodarske subjekte i institucije na vrlo zahtjevnom tehničkom i financijskom  programu.

Do kraja ove godine vrlo je izvjesno da će biti ostvarena naklada od 2 000 000 primjeraka brošura sa sigurnosnim temama.

Upravni odbor IPA Hrvatske Sekcije na sjednici  u Županji donio je odluku da će aneksom ugovora o poslovnoj suradnji sa IV Nakladništvom, određene aktivnosti prenijeti na IPA  klubove, članice IPA Hrvatske Sekcije u tehničkom, izvedbeno-operativnom i financijskom smislu. Tako će klubovi na terenu izvršavati određene operativne zadaće glede izdavaštva koji se odnose na prezentacije produkata, strukovne tribine,  nastupe u medijima i druge oblike suradnje sa institucijama na terenu koje je do sada uglavnom izvršavao upravni odbor sekcije. Aneks također predviđa da će financijski učinak od izdavaštva glede troškova njegove operacionalizacije pripasti  po 50 % klubovima i sekciji.

Očekuje se da će upravni odbor sekcije na narednoj sjednici utvrditi tekst aneksa ugovora i prihvatiti novi način provedbe ugovora o poslovnoj suradnji sa IV nakladništvom koji predviđa i samostalne ugovorne odnose članica IPA Hrvatske Sekcije na provedbi pojedinih aktivnosti sa ovim poslovnim partnerom  sekcije.

AŽURIRANE REDAKCIJE SVIH PRODUKATA!

Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji IPA Hrvatske Sekcije i Nastavnog Zavoda za Javno Zdravstvo Primorsko Goranske Županije, stručne službe zavoda su u kvalitativnom, strukovnom, pravnom i svakom drugom obliku ažurirali sve produkte IPA Hrvatske Sekcije. Garancija je to najviše kvalitete redakcije brošura sa sigurnosnim temama koje će već tijekom srpnja mjeseca  ove godine biti distribuirane na teren korisnicima sa naj novijim podacima istraživanja, pojavnim oblicima i drugim detaljima svih najaktualnijih sigurnosnih tema.